O Fundacji

Misja:

  • Promowanie stylu życia, w oparciu o muzykę i literaturę, dla osiągnięcia wewnętrznej równowagi i szczęścia;
  • Propagowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej;
  • Promowanie muzyki i twórczości muzycznej oraz poszerzanie kręgu odbiorców różnych gatunków i stylów muzycznych;
  • Promowanie kultury oraz działalność zmierzająca do współdziałania artystów różnych krajów w ramach kulturalnej integracji i wymiany;
  • Promowanie i popularyzowanie osiągnięć artystów oraz twórców, w szczególności zajmujących się wykonywaniem muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej, instrumentalnej, klasycznej, sakralnej, etnicznej i rozrywkowej;
  • Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych i patriotycznych;
  • Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych na terenie województwa Pomorskiego.

Kontakt:
Tomasz Diakun tel 606429090

kontakt@chilloutclassic.com