Regulamin sprzedaży internetowej obowiązujący w Fundacji Chillout Classic

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej na wydarzenia organizowane przez Fundację Chillout Classic(zwany dalej „Regulaminem”).
2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Fundacji Chillout Classic z siedzibą przy ul. Neptuna 8d, 83-010 Straszyn, NIP 6040224588, REGON 389339004 (zwaną dalej w Regulaminie „Fundacją”).
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Fundacji, oznacza to stronę internetową, dostępną pod adresem chilloutclassic.com
4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§2 Sprzedaż biletów

1. Fundacja oferuje sprzedaż biletów online.
2. Przy ich zakupie istnieje konieczność dokonania płatności w formie szybkiego przelewu online.
3. Płatności za bilety online obsługuje firma PayPro, za pośrednictwem portalu przelewy24.pl.
4. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia dokonać należy w trakcie procesu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 ust. 1. ppkt. i) i j).
5. Po dokonaniu płatności bilet zostanie wysłany w formacie pliku PDF (w ciągu maksymalnie dwóch godzin) na adres wskazany w formularzu danych osobowych. Należy go okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie lub wyświetlić na ekranie telefonu komórkowego.
6. W ciągu 7 dni od dokonania zakupu klient zamawiający jako osoba fizyczna, może zwrócić się o wystawienie rachunku. W przypadku chęci otrzymania rachunku prośby należy kierować pod adres e-mail: kontakt@chilloutclassic.com.

§3 Bilety, rodzaje biletów

1. Fundacja przez Internet prowadzi sprzedaż biletów.
2. W przypadku zakupów online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formacie PDF na adres mailowy kupującego lub wyświetlony na ekranie telefonu komórkowego.
3. Wydrukowany bilet należy okazać bileterowi w momencie wejścia na wydarzenie.
5. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.
6. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

§4 Zwroty

1. Bilet zakupiony online nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
2. Brak takich możliwości regulowany jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. “O prawach konsumenta” (art. 38 pkt. 12.)
3. W przypadku odwołania wydarzenia Fundacja dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
4. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów pod nr tel. +48606429090 lub mailowo: kontakt@chilloutclassic.com
5. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod nr tel. +48606429090 lub mailowo: kontakt@chilloutclassic.com. Czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Fundacja a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 1822 ze. zm.).
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2022r.